پسوند های مجاز: .jpg, .gif, .jpeg, .png, PNG, .docx, .pdf, .doc